Porady tygodnia

1.Dla kogo obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branże stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2.

Ze względu na zdiagnozowane nieprawidłowości mechanizmem tym objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Wykaz towarów objętych obowiązkowym split payment będzie zamieszczony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

To, czy split payment zostanie obowiązkowo zastosowany do danej transakcji, będzie wynikać z odpowiedniej informacji zamieszczonej na fakturze.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT split payment będzie obowiązkowy, gdy kwota należności ogółem z faktury przekroczy 15 000 zł.

Uwaga

Wprowadzenie obowiązkowego split payment oznacza jednocześnie likwidację odwrotnego obciążenia oraz zmianę zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.

2.Świadectwo pracy będzie zawierało kod QR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych w świadectwie pracy. W związku z tym każda strona świadectwa pracy zostanie wyposażona w stały fotokod (kod QR). Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wynika przede wszystkim ze zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie od 7 września 2019 r. Ponadto uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357). Ustawa ta wprowadziła do Kodeksu pracy dla pracodawców m.in. obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej (w skład której wchodzi także świadectwo pracy). Weszła ona w życie od 1 stycznia 2019 r. Projektowane rozporządzenie przewiduje także nowe rozwiązanie mające na celu zwiększenie niezależności na rynku pracy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy zostanie bowiem wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Kod będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Ponadto na pierwszej stronie wzoru zakodowana treść obejmowałaby również pouczenie, o możliwości sprostowania świadectwa pracy. Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru zawierałby również informację o miejscu złożenia podpisu. Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać fotokody. Dzięki temu rozwiązaniu np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności jego dostarczenia nowemu pracodawcy, będzie miał pewność co do kompletności dokumentu. Natomiast osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać.

Od 7 września 2019 r. z art. 97 § 21 Kodeksu pracy będzie wynikać, że pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi będzie przysługiwało, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Obecnie pracownik ma 7 dni na wystąpienie do pracodawcy, a następnie do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy. Takie terminy zawiera również § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Dlatego trzeba te terminy dostosować do nowych regulacji Kodeksu pracy. Ponadto z pouczenia zawartego we wzorze świadectwa pracy nie będzie już wynikać obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu rejonowego – sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy.

Kolejne różnice w przepisach, które ma znieść nowelizacja omawianego rozporządzenia dotyczą m.in. tego komu i na jakich zasadach należy wydać kopię świadectwa pracy. Od 1 stycznia 2019 r. zostało to doprecyzowane (do Kodeksu pracy został wówczas wprowadzony art. 9412 Kodeksu pracy, który nałożył na pracodawcę obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek: pracownika lub byłego pracownika albo osób, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy – w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika. Osobami tymi są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka); małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, w tym ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające). Teraz odpowiednia zmiana ma zostać wprowadzona do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Obecnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy znajduje się na etapie opiniowania. Ma wejść w życie 7 września 2019 r.