Porady tygodnia

1.Od października nowa skala podatkowa

Prezydent RP podpisał ustawę obniżającą stawkę podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szacuje się, że beneficjentami zmian będzie około 25 mln podatników. W ustawie określone zostały również na nowo elementy wzorów matematycznych umożliwiających obliczenie kwoty zmniejszającej podatek, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian zasad ustalania tej kwoty.

Ustawa wprowadza również regulacje, które określają nową wysokość podwyższonych miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych.  W odniesieniu do pracowników, którzy uzyskują przychód z pracy z tytułu jednej umowy o pracę, podwyższono koszty podstawowe z 111,25 zł miesięcznie do 250 zł miesięcznie, natomiast  w skali roku z 1 335 zł do 3 000 zł.

W przypadku pracowników, którzy uzyskują przychody z pracy równocześnie z kilku umów, koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4 500 zł. Koszty uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z poza innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, zostały zwiększone z 139,06 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie, natomiast za rok podatkowy wyniosą łącznie nie więcej niż 3 600 zł. Koszty te w przypadku wieloetatowców, dojeżdżających z innej miejscowości do zakładu pracy oraz podatników nie otrzymujących dodatku za rozłąkę nie mogą przekroczyć 5 400 zł.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady 1 października 2019 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy art. 1 pkt. 1-3 i 5 i art. 7 ust. 2.

Źródło: www.prezydent.gov.pl

2.VAT 2019: Nowe klasyfikacje towarów i usług

Nowe przepisy zmieniające zasady klasyfikacji towarów i usług oraz stosowania stawek VAT wejdą w życie 1 listopada 2019 r., lecz – co do zasady – będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

W okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. stosowana będzie większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących używania obniżonych stawek VAT (art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r.). Do 31 marca 2020 r. do klasyfikacji towarów i usług będzie stosowana PKWiU 2008. Wyjątek dotyczy przepisów określających nowy zakres stosowania obniżonych stawek podatku VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Dopiero od 1 kwietnia 2020 r. na nowo zostanie określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 5 i 8. Najważniejsze z tych zmian polegać będą na:

  1. nadaniu całkowicie nowego brzmienia załącznikom nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5 i 8,
  2. określeniu stawki 8 dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej,
  3. przeniesieniu do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania stawki 8 do robót konserwacyjnych.

Zmianom tym towarzyszyć będzie rezygnacja z obecnie stosowanych w ustawie o VAT symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te zostaną zastąpione odpowiednimi:

  1. symbolami CN – w przypadku towarów, oraz
  2. symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Nowe klasyfikacje i stawki VAT będą stosowane od 1 listopada 2019 r. przez organy podatkowe, które będą na wniosek podatnika wydawać WIS.

Zmianę należy ocenić zasadniczo pozytywnie. Podatnicy otrzymali dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian. Zasady ustalania stawek zostały uproszczone w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami. Na wiele produktów stawka zostanie obniżona. Ponadto będzie można wystąpić z wnioskiem o klasyfikację towarów i usług oraz ustalenie stawki VAT.

Z tymi zmianami wiążą się również negatywne konsekwencje, np. nowa klasyfikacja CN, z którą do tej pory mieli do czynienia tylko importerzy. Ponadto obniżce stawek VAT towarzyszą również podwyżki. Ale ostateczny bilans tych zmian powinien być pozytywny.