Porady tygodnia

1. Kolejne zmiany w e-TOLL

Każdy użytkownik sytemu e-TOLL ma możliwość kontynuacji przejazdu w przypadku awarii urządzenia GPS. System viaTOLL działa tylko do 30 września 2021 r. Od 1 października br. jedynym systemem do poboru opłaty elektronicznej będzie e-TOLL.

Jeśli już dziś poruszasz się po drodze płatnej z e-TOLLem, a Twoje urządzenie przestało działać, możesz opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS , po zadeklarowaniu trasy przejazdu.

W Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd.

Opłatę za zadeklarowany przejazd musisz uiścić z góry. Dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu. Jeżeli nie posiadasz środków uzupełnij je przed złożeniem deklaracji.

W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd:

 • uczestniczy w akcji ratowniczej;
 • jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych;
 • w przypadku autobusów przewożących pasażerów;

zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.

Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2021r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu (M. P z 2021r. poz. 876)

viaTOLL tylko do końca września

System viaTOLL działa do 30 września. Od 1 października jedynym systemem do poboru opłaty elektronicznej będzie e-TOLL.

Źródło: Ministerstwo Finansów

2. Do 30 września uprawnieni do renty rodzinnej powinni poinformować ZUS o kontynuacji kształcenia

Do końca września 2021 r. należy poinformować ZUS o rozpoczęciu studiów. Obowiązek ten dotyczy osób uprawnionych do renty rodzinnej, które ukończyły szkołę średnią i kontynuują kształcenie na studiach wyższych. Bez tej informacji ZUS nie wypłaci renty za kolejny miesiąc.

Renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego, jeśli był on emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

Dzieci i wnuki uprawnione do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny (najczęściej rodzicu) mają prawo między innymi:

 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
 • do ukończenia 16 lat;
 • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat  lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.
 1. Wnuki i rodzeństwo – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.
 2. Inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Renta rodzinna wynosi:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – ZUS dzieli po równo między uprawnionych.

Zasady wypłaty renty da kształcących się dzieci

Renta jest wypłacana w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają, co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, np. 3-letniego, 2-letniego itp.). Gdy to zrobią, ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest kontynuowana.  W pozostałych przypadkach, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć w ZUS-u wniosek o jej kontynuowanie wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

Termin na zawiadomienie ZUS przez studenta I roku

Uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, aby uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca września. Jeżeli studia rozpoczynają się 1 października, i dopiero wówczas dana osoba uzyskuje status studenta, powinna złożyć w ZUS przynajmniej własne oświadczenie o przyjęciu na studia. Formalny dokument potwierdzający, że jest studentem danej uczelni, okaże wówczas na początku października.

Także w sytuacji, gdy osoba uprawniona do renty przestanie się uczyć, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8250880,Do-30-wrzesnia-uprawnieni-do-renty-rodzinnej-powinni-poinformowac-ZUS-o-kontynuacji-ksztalcenia.html z dn. 27.09.2021 r.