Porady tygodnia

  1. Oświadczenie PIT-2 – nowe zasady wypełniania i stosowania

Od 1 lipca 2022 r. m.in. pracodawcy stosują do ustalenia wysokości zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy nową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 300 zł miesięcznie. Prawo do tego zmniejszenia przysługuje jednak tylko tym pracownikom, którzy złożyli pracodawcy oświadczenie PIT-2. Do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą może stosować tylko jeden płatnik podatku (którym oprócz pracodawcy jest najczęściej ZUS). Od 1 stycznia 2023 r. podatnik, który osiąga przychody z więcej niż jednego źródła, będzie mógł upoważnić nawet 3 płatników (w tym zleceniodawcę) do uwzględniania tego zmniejszenia w odpowiedniej części przy obliczaniu zaliczki na podatek, składając im w tym celu oświadczenie. Jest to rewolucyjna zmiana w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

Złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-2 przez pracownika, czyli oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, skutkuje tym, że zaliczka na podatek od uzyskiwanych przychodów jest zmniejszana o dodatkową kwotę. Od 1 lipca 2022 r. wynosi ona 300 zł miesięcznie (do 30 czerwca 2022 r. była to kwota 425 zł) i musi być stosowana do przychodów osiągniętych od tej daty. Jednak nie każdy pracownik będzie uprawniony do skorzystania z omawianego obniżenia.

Podatnicy uprawnieni do złożenia PIT-2

Do 31 grudnia 2022 r. oświadczenie może złożyć pracodawcy (przy łącznym spełnieniu poniższych warunków) :

a) osoba będąca pracownikiem, czyli pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 32 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy o pdof); nie są zatem uprawnione do skorzystania z preferencji inne osoby np. zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy o dzieło, oraz

b) ww. osoba, która:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje je za pośrednictwem płatnika i złożyła organowi rentowemu wniosek o rezygnację ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od zaliczki obliczonej od pobieranego świadczenia,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, od których jest obowiązana opłacać zaliczki na podatek,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • określi ten zakład pracy jako właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczki na podatek.

Od 1 stycznia 2023 r. uprawniony do złożenia PIT-2 będzie też zleceniobiorca i wykonawca umowy o dzieło.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8472073,Oswiadczenie-PIT2-nowe-zasady-wypelniania-i-stosowania.html z dn. 27.06.2022

2. Zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa trafi do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił poprawki Senatu do tej ustawy.

Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy. Do ustawy wprowadzony został przepis, który umożliwi podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Z przepisu tego będą mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia lub złożyli je po terminie.

Celem nowych przepisów jest również zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu. Nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę, które to warunki powinny zostać obligatoryjnie wskazane w powiadomieniu.

Nowelizacja rozszerza także katalog warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu.

W ustawie wprowadzone zostały kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej.

Wprowadzone zostaną szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Uprawnionymi do skorzystania z takich środków będą obywatele Ukrainy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych w zawodzie lekarza, pielęgniarki lub położnej. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać do ministra właściwego do spraw pracy okręgowe izby lekarskie oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Wprowadzone będą również szkolenia grupowe z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców. W ustawie określa się limit środków przeznaczonych na szkolenie jednej osoby wynoszący 2 tys. zł na jednego cudzoziemca. Limit ten będzie mógł być zwiększony do 3 tys. w przypadku szkoleń z polskiego języka branżowego. Cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu. Szkolenia z języka polskiego będą finansowane z Funduszu Pracy.

Nowelizacja uelastycznia także instrument dotyczący szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiana polega na rezygnacji z zasady mówiącej o tym, że szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy ma obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin w tygodniu.

Ponadto nowelizacja ułatwia podejmowanie pracy w domach pomocy społecznej oraz jednostce wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wprowadzony zostanie nowy instrument, który będzie umożliwiał refundację tym podmiotom części albo całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy obowiązywała będzie przez 12 miesięcy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (https://inforfk.pl/aktualnosci/8477056,Zmiany-w-zakresie-zatrudniania-obywateli-Ukrainy.html z dn. 27.06.2022)