Porady tygodnia

  1. Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła i VAT przywóz towarów potrzebnych do walki z COVID-19. Decyzja ta będzie obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na przywóz sprzętu ochronnego i medycznego KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19. Decyzja została skierowana do 23 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowa decyzja „zastępuje” decyzję Komisji (UE) 2020/491, której moc obowiązująca była trzykrotnie przedłużana, ostatnio do 31 grudnia 2021 r.

Możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 została wydłużona do 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Decyzja Komisji (UE) 2021/2313 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022. (Dz. Urz. UE L 464 z 28.12.2021, s. 11).

Źródło: Ministerstwo Finansów

2. Transfer środków z PPK po zmianie pracy

Zmieniasz pracę i chcesz, aby Twoje zgromadzone dotychczas w PPK oszczędności trafiły na nowy rachunek? Pomoże Ci w tym Twój nowy pracodawca. Wystarczy, że złożysz mu oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK.

Takie oświadczenie można złożyć nowemu pracodawcy pomiędzy 11. a 17. dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął  3-miesięczny okres zatrudnienia.

Przykład:
Pracownik, który jest uczestnikiem PPK, został zatrudniony w nowej firmie 1 grudnia 2021 r. Ma on czas na złożenie oświadczenia o zawartych umowa o prowadzenie PPK do 17 marca 2022 r.

Skutki niezłożenia oświadczenia w terminie

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, pracodawca nie załatwi formalności związanych z przeniesieniem oszczędności. W razie spóźnienia się z jego złożeniem, można zlecić transfer środków instytucji finansowej.

Ważne! Decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w „starej” instytucji finansowej czy przekazać je na rachunek w nowej instytucji, należy do pracownika. Skumulowanie środków na jednym rachunku PPK leży w jego interesie – zwiększa bowiem efektywność oszczędzania i ułatwia nimi dysponowanie.

Wniosek pracodawcy o transfer

Po złożeniu oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK, pracodawca jak najszybciej poinformuje pracownika, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków z rachunku PPK wskazanego w oświadczeniu, na nowy rachunek PPK.

Pracownik ma 7 dni, na pisemne poinformowanie pracodawcy o tym, że nie zgadza się na taki transfer.

Jeśli tego nie zrobi, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową za pośrednictwem instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl